เกี่ยวกับ NBTC Policy Watch


สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจาย กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (กสทช.) เป็นองค์กรอิสระที่จัดตั้งขึ้นตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 เพื่อทำหน้าที่จัดสรรคลื่นความถี่และกำกับดูแลการประกอบกิจการตามเจตนารมณ์การปฏิรูปสื่อ โดยบทบาทหน้าที่เหล่านี้จะส่งผลสำคัญต่อการปฏิรูปกิจการสื่อสารของไทยใน 3 ส่วนหลัก คือ

1) การแข่งขันเสรีและเป็นธรรมในกิจการสื่อสาร

2) การสร้างกระบวนการประชาธิปไตยผ่านการสื่อสาร และ

3) การคุ้มครองประชาชนทั้งในฐานะผู้บริโภคและพลเมืองในกิจการสื่อสาร

การจัดตั้งโครงการติดตามนโยบายสื่อและโทรคมนาคม หรือ NBTC Policy Watch เพื่อศึกษา วิเคราะห์ ติดตาม และตรวจสอบนโยบายและกระบวนการทำงานของ กสทช. รวมถึงทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย น่าจะช่วยสนับสนุนให้การทำงานของ กสทช. เป็นไปเพื่อให้เกิดการแข่งขันที่เสรีและเป็นธรรม ส่งเสริมกระบวนการประชาธิปไตยผ่านการปฏิรูปการถือครองทรัพยากรสื่อสาร และคุ้มครองและรักษาสิทธิของประชาชนในกิจการด้านการสื่อสาร ตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย โดยขอบเขตเนื้อหาการทำงานของโครงการมีดังนี้

1. ติดตามเนื้อหานโยบายและกฎระเบียบ (Policy Content): เนื้องานคือการดูประกาศทั้งที่กำลังจะออกและที่ได้ผ่านการอนุมัติแล้ว ทำบทวิจารณ์และข้อเสนอในการแก้ไข โดยอ้างอิงจากข้อมูล 3 ส่วน คือ

1) เวทีการรับฟังความคิดเห็น

2) การสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้เสีย/นักวิชาการหรือผู้เชี่ยวชาญ และ

3) ประสบการณ์จากต่างประเทศ

2. ติดตามขั้นตอนและการกำกับดูแลการทำงานขององค์กร (Policy process): งานในส่วนนี้จะแบ่งออกเป็น 5 ส่วนย่อย คือ 

1) การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ (เช่น การลงมติของคณะกรรมการฯ ที่ไม่ควรเป็นแค่การลงคะแนน แต่ควรมีประกาศเหตุผลและจุดยืนที่สนับสนุนการตัดสินใจให้สาธารณะได้รับรู้)

2) กระบวนการรับฟังความคิดเห็น (ถูกต้องตามหลักกฎหมายและหลักธรรมาภิบาล)

3) การรับเรื่องและการจัดการเรื่องร้องเรียนของผู้บริโภค (กลไกการรับเรื่องร้องเรียนและการทำงานในระดับปฏิบัติการ)

4) การจัดซื้อจัดจ้าง

5) ติดตามการทำงานของกองทุนฯ

การติดตามการทำงานทั้ง 5 ส่วนนี้ จะทำทั้งในลักษณะกรณีศึกษา และการทำข้อเสนอเพื่อปรับแก้เชิงโครงสร้าง เพื่อสร้างกระบวนการกำหนดนโยบายที่ดึงการมีส่วนร่วม (inclusiveness) ที่คำนึงถึงผลกระทบโดยรอบด้าน และสร้างกลไกการทำงานที่มีความโปร่งใส (transparency)

3. การวิจัยเพื่อทำข้อเสนอเชิงรุก: งานในส่วนนี้จะเป็นการทำวิจัยเพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงรุกให้กับ กสทช. และสังคมในประเด็นที่มีผลกระทบมาก แต่ยังไม่ได้รับความสนใจจาก กสทช. เท่าที่ควร เช่น ข้อเสนอในการปรับเปลี่ยนกระบวนการรับเรื่องร้องเรียนให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น ข้อเสนอในการจัดทำหลักเกณฑ์การใช้งบประมาณเพื่อการให้บริการครอบคลุมทั่วถึง หรือข้อเสนอในการปกป้องผู้บริโภคจากกระบวนการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบดิจิตอล

4. การสื่อสารกับสังคม

1) จัดทำช่องทางการสื่อสารทั้งกับสื่อกระแสหลักและสื่อกระแสรองในการเผยแพร่ข้อมูลและข้อเสนอ

2) จัดทำเว็บไซต์และการใช้สื่อสังคม

3) จัดเวทีเสวนา


ตัวอย่างหัวข้อศึกษา: 

1) การหมดอายุสัมปทานคลื่น 1800 ในปี 2556

2) กลไกการรับและจัดการเรื่องร้องเรียนผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม

3) นโยบายปกป้องและคุ้มครองผลประโยชน์ผู้บริโภค

4) การปฏิรูปสื่อวิทยุโทรทัศน์ผ่านการจัดสรรคลื่นความถี่

5) การเปลี่ยนผ่านจากการถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์ในระบบอนาล็อกไปสู่ระบบดิจิตอล

6) การคุ้มครองและเรื่องร้องเรียนผู้บริโภคในกิจการแพร่ภาพกระจายเสียง

7) การกำกับดูแลเนื้อหาในสื่อวิทยุโทรทัศน์

8) การให้ใบอนุญาตในกิจการดาวเทียม

9) การรับฟังความเห็น

10) การใช้งบประมาณของ กสทช.

11) การเปิดเผยข้อมูลและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่สะดวกและโปร่งใส และ

12) การใช้เงินของกองทุน


คณะทำงาน: 

1. วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

2. ดร.พรเทพ เบญญาอภิกุล คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 


Back to Top